Przewidywany termin naboru do projektu: kwiecień / maj 2013 r.

Joomla!
Ogłoszenie o naborze wniosków II

Tychy, 10 kwietnia 2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będą przyjmowane w terminie od 14 kwietnia 2014 do 28 kwietnia 2014 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach (43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331).

Zasady przyjmowania wniosków:

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków

Tychy, dn. 7 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Firma na start”

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 08 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach (43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331).

Więcej…
 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Firma na start”

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego został wydłużony o 3 dni robocze, w związku z powyższym wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 09 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach (43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331).

 
Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania

wraz ze wskazaniem proponowanej kwoty wsparcia

z dnia 2013.12.12

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Firma na start”

Tychy, dn. 5 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Firma na start”

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 09 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r.
w godzinach 8.00 – 16.00
w siedzibie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach (43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331).

Zasady przyjmowania wniosków:

Więcej…
 
Nabór wniosków na wsparcie finansowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będą przyjmowane w terminie od 10 do 23 września 2013 r. (w godzinach 8.00-16.00) oraz 24 września (w godzinach 8.00-14.00) w siedzibie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej  w Tychach (43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331).

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości ubiegać się mogą uczestnicy projektu (UP), którzy byli objęci obowiązkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach Projektu i otrzymali od Beneficjenta potwierdzenie uczestnictwa w minimum 80% usług szkoleniowo-doradczych, przewidzianych w opracowanym dla każdego z nich Indywidualnym Planie Działania (IPD).

Zasady przyjmowania wniosków:

Więcej…
 
Lista rankingowa do projektu - nabór II (2)

Lista rekrutacyjna formularzy zakwalifikowanych

do udziału w projekcie „Firma na start” – II tura naboru

(nr WND-POKL.08.01.02-073/12)

w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

po procedurze odwoławczej

Więcej…
 
Lista rankingowa do projektu - nabór II

Lista rekrutacyjna formularzy zakwalifikowanych

do udziału w projekcie „Firma na start” – II tura naboru

z dnia 30.07.2013 r.

(nr WND-POKL.08.01.02-073/12)

w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Więcej…
 
Nabór na członków KOW

Informujemy, że Partner projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, prowadzi nabór na ekspertów Komisji Oceny Wniosków.

Treść ogłoszenia znajdą Państwo pod poniższym linkiem: POBIERZ

 
Lista rankingowa do projektu

 

 

Lista rekrutacyjna formularzy zakwalifikowanych

do udziału w projekcie „Firma na start” – I tura naboru

(nr WND-POKL.08.01.02-073/12)

w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Więcej…
 
Regulamin finansowy - komplet

Regulamin finansowy projektu wraz z załącznikami [pobierz]

 
Nabór uzupełniający do projektu

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie ogłasza II nabór (uzupełniający) do projektu „Firma na start” w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.

Wnioski rekrutacyjne w ramach II naboru przyjmowane będą w okresie od 20 czerwca 2013 r. do dnia 03 lipca 2013 r. w godz. 8.00-14.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach przy. ul. Grota Roweckiego 42 pokój 331, III piętro) lub siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach przy ul. Budowlanych 59 w Kancelarii (pokój nr 415, III piętro) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie – w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 w pok. 314, II piętro, lub siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 w Sekretariacie (pokój nr 11, I piętro).

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

1) formularz rekrutacyjny wraz z uzasadnieniem pomysłu na działalność gospodarczą oraz obligatoryjnymi oświadczeniami, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz należy przygotować w formie pisemnej oraz przedłożyć wraz z podpisem potencjalnego uczestnika projektu;
2) wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowych zgodną z załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu;
3) dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć obowiązkowo następujące dokumenty:

a) kserokopię świadectwa pracy potwierdzającego status uczestnika zgodny z § 4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu;
b) zaświadczenie zakładu pracy, wskazanego w kserokopii ostatniego świadectwa pracy, o przechodzeniu przez dany zakład pracy procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy
– zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2; W przypadku braku możliwości uzyskania powyższego zaświadczenia (np. na skutek likwidacji przedsiębiorstwa) dopuszcza się fakultatywnie możliwość złożenia oświadczenia uczestnika projektu o przechodzeniu przez dany zakład pracy tj. wskazany w kserokopii ostatniego świadectwa pracy, procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych – zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3; W przypadku oświadczeń Beneficjent zastrzega sobie prawo zweryfikowania złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym.

c) uwierzytelnioną przez potencjalnego uczestnika projektu kserokopię dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności - jeśli dotyczy;

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez potencjalnego uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika projektu.

Potencjalny uczestnik projektu składa dokumenty rekrutacyjne w jednej kopercie zawierającej dwa osobno spięte egzemplarze: oryginał wraz z potwierdzoną za zgodność kserokopią (lub dwa oryginały) – ze względu na konieczność oceny danego wniosku przez dwóch ekspertów Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe wymogi dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie Rekrutacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu. Osoby do kontaktu ze strony Lidera - Dominika Paś oraz Partnerów projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach – Joanna Zapert-Otręba; Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie – Anna Filipek oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie – Edyta Rudzińska.


Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

1. Regulamin projektu; Aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 19.04.2013 r.; Aneks nr 2 do Regulaminu z dnia 07.06.2013 r.

2. Formularz rekrutacyjny wraz z uzasadnieniem pomysłu na działalność gospodarczą

3. Wzór zaświadczenia wystawianego przez zakład pracy o przechodzeniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

4. Wzór oświadczenia uczestnika projektu o przechodzeniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

6. Karta oceny formalno-merytorycznej wraz z Kartą końcową oceny formalno-merytorycznej (do wglądu)

7. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie (podpisywana jest po zakończeniu naboru)


Maksymalna kwota dofinansowania o jaką można się ubiegać wynosi 35 000,00 zł.

Prosimy o wcześniejsze skonsultowanie zapisów na świadectwach pracy z Biurem Projektu.

 

Informujemy potencjalnych kandydatów do projektu o konieczności spełnienia wymogu minimalnego wykształcenia tj. zawodowego w celu przystąpienia do projektu.

 
Informacja dla osób składających wnioski

Informujemy, że oświadczenie nr 2 w formularzu rekrutacyjnym

Oświadczam, że nie byłem(am) zarejestrowany(a)*/ byłem(am) zarejestrowany(a)* w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym jako założyciel innej spółdzielni.

zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 2) Regulaminu rekrutacji dotyczy wyłącznie okresu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, analogicznie do oświadczenia nr 3.

 
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Rekrutacyjnej

Ogłoszenie do pobrania: POBIERZ PLIK

 
Rozpoczęcie naboru do projektu

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie rozpoczyna nabór do projektu „Firma na start” w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.

Wnioski rekrutacyjne w ramach naboru przyjmowane będą w okresie od 22 kwietnia 2013 r. do dnia 10 maja 2013 r. w godz. 8.00-14.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w siedzibie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach przy. ul. Grota Roweckiego 42 pokój 331, III piętro) lub siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach przy ul. Budowlanych 59 w Kancelarii (pokój nr 415, III piętro) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie – w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 w pok. 314, II piętro, lub siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 w Sekretariacie (pokój nr 11, I piętro).

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

1)    formularz rekrutacyjny wraz z uzasadnieniem pomysłu na działalność gospodarczą oraz obligatoryjnymi oświadczeniami, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz należy przygotować w formie pisemnej oraz przedłożyć wraz z podpisem potencjalnego uczestnika projektu;
2)    wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowych zgodną z załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu;
3)    dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć obowiązkowo następujące dokumenty:

a) kserokopię świadectwa pracy potwierdzającego status uczestnika zgodny z § 4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu;
b) zaświadczenie zakładu pracy, wskazanego w kserokopii ostatniego świadectwa pracy, o przechodzeniu przez dany zakład pracy procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy
– zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2; W przypadku braku możliwości uzyskania powyższego zaświadczenia (np. na skutek likwidacji przedsiębiorstwa) dopuszcza się fakultatywnie możliwość złożenia oświadczenia uczestnika projektu o przechodzeniu przez dany zakład pracy tj. wskazany w kserokopii ostatniego świadectwa pracy, procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych – zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3; W przypadku oświadczeń Beneficjent zastrzega sobie prawo zweryfikowania złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym.

c) uwierzytelnioną  przez potencjalnego uczestnika projektu kserokopię dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności - jeśli dotyczy;

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez potencjalnego uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika projektu.

Potencjalny uczestnik projektu składa dokumenty rekrutacyjne w jednej kopercie zawierającej dwa osobno spięte egzemplarze: oryginał wraz z potwierdzoną za zgodność kserokopią (lub dwa oryginały) – ze względu na konieczność oceny danego wniosku przez dwóch ekspertów Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe wymogi dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie Rekrutacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu. Osoby do kontaktu ze strony Lidera - Dominika Paś oraz Partnerów projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach – Joanna Zapert-Otręba; Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie – Anna Filipek oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie – Edyta Rudzińska.


Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

1. Regulamin projektu; Aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 19.04.2013 r.

2. Formularz rekrutacyjny wraz z uzasadnieniem pomysłu na działalność gospodarczą

3. Wzór zaświadczenia wystawianego przez zakład pracy o przechodzeniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

4. Wzór oświadczenia uczestnika projektu o przechodzeniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

6. Karta oceny formalno-merytorycznej wraz z Kartą końcową oceny formalno-merytorycznej (do wglądu)

7. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie (podpisywana jest po zakończeniu naboru)


Maksymalna kwota dofinansowania o jaką można się ubiegać wynosi 35 000,00 zł.

Prosimy o wcześniejsze skonsultowanie zapisów na świadectwach pracy z Biurem Projektu.

 

Informujemy potencjalnych kandydatów do projektu o konieczności spełnienia wymogu minimalnego wykształcenia tj. zawodowego w celu przystąpienia do projektu.

 
Informacje projektowe

DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
– DO 35 TYSIĘCY ZŁ


Osoby zainteresowane otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Firma na start realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach (Lidera Projektu) w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, Pszczynie i Mikołowie.

Wsparcie kierowane będzie do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
•     są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, Pszczynie lub Mikołowie
•    zamieszkują w mieście Tychy, powiecie bieruńsko-lędzińskim, powiecie pszczyńskim lub mikołowskim
•    posiadają wykształcenie min.  zawodowe
•    nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS od co najmniej 12 miesięcy.
•    utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne (zmiana profilu działalności, rozpoczęcie działalności eksportowej, zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej, procesy prywatyzacyjne, dokonanie outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności, zwolnienia grupowe)  w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, tj.:
- rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90 poz. 844 z późn. zm) lub zgodnie z przepisem art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
- rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych albo technologicznych,
- wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
-rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu Pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W ramach projektu oferujemy::
● wsparcie szkoleniowe i doradcze: szkolenia z przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii, szkolenie zawodowe oraz indywidualną opiekę doradców w zakresie planowania biznesu i opracowania wniosku aplikacyjnego
● bezzwrotne środki  na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 35 tys. zł na osobę,
● wsparcie pomostowe (1 500,00 zł/m-c) wypłacane przez okres od 6 do 12 m-cy
na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Wnioski rekrutacyjne przyjmowane będą na przełomie miesięcy kwiecień/maj 2013 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

OIPH w Tychach, ul. Grota Roweckiego 42 tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77 lub
PUP w Tychach, ul. Budowlanych 59 tel. 32-781-58-68 lub
PUP w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 tel. 32-210-46-32 lub
PUP w Mikołowie, Łaziska Górne ul. Chopina 8 tel. 32-325-03-97

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego